Công Ty TNHH MTV Bao Bì Thanh Thủy đã đề ra định hướng chiến lược phát triển năm 2015 và những năm tiếp theo như sau:
 

1. Tốc độ tăng trưởng:

- Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm (sản xuất và kinh doanh) giai đoạn 2015 – 2020 đạt 15 – 20% / năm.
 

2. Về chất lượng sản phẩm: 
 

- Chúng tôi luôn cam kết khẩu hiệu sau: " Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả - Tăng trưởng - Bền vững " 

 

3. Về Maketing: 

- Củng cố lại tổ chức phòng Marketing, đẩy mạnh công tác Marketing sản phẩm trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt chú trọng những sản phẩm đã có thương hiệu, mũi nhọn
- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông,…
- Tập trung đẩy mạnh thương hiệu Công ty trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

4. Về Hệ thống quản trị doanh nghiệp: 

- Tiếp tục kiên định công cuộc xây dựng và duy trì Hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng đổi mới, từng bước trở nên chuyên nghiệp hóa, tăng cường công tác giám sát; kiểm tra và hướng dẫn, giao cho Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm áp dụng và thực hiện hệ thống trên, vì đây là một vấn đề quan trọng quyết định đến sự phát triển bền vững của Công ty trong năm 2013 và những năm tiếp theo.
- Đòi hỏi sự quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên thì mới có thể thành công được.

5. Công tác tài chính: 

- Tăng cường hoạt động của công tác tài chính, xây dưng và rà soát lại các chính sách kinh tế phù hợp đối với các bộ phận, ưu tiên các bộ phận Bán hàng, Marketing, Phân phối và Phát triển sản phẩm. 
- Triển khai phần mềm quản lý trong 2015, đưa hoạt động tài chính trở thành bộ phận thực sự có hiệu quả.

6. Về công tác tổ chức: rà soát và sắp xếp, cơ cấu lại mô hình tổ chức, theo hướng trẻ hóa.  

 7. Về đầu tư xây dựng/ sản xuất: 

- Hoàn thành việc xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn GMP  vào cuối năm 2020 theo đúng lộ trình của Bộ Y tế; tiếp tục hợp lý hóa sản xuất trong tất cả các Phân xưởng, để phấn đấu lấp đầy công xuất nhà máy trong giai đoạn này.

8. Về nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới:

- Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo cụ thể, sẽ xây dựng 01 Labo riêng biệt tại nhà máy phục vụ cho công tác nghiên cứu, thúc đẩy, giám sát, đôn đốc ban Phát triển sản phẩm hoạt động có hiệu quả như năm 2015 đã đề ra, đặc biệt ưu tiên cho phát triển sản phẩm mới và làm mới lại sản phẩm cũ.

 

9. Công tác đào tạo:

- Năm 2015, Ban Tổng Giám đốc lập kế hoạch đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ quản lý kiến thức quản lý, nâng cao tay nghề cho công nhân.

 

10. Các công tác khác :  

- Ngoài việc từng bước cải thiện điều kiện vật chất cho CBNV thông qua chế độ lương thưởng, Công ty còn chăm lo quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện về môi trường làm việc, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong ban lãnh đạo, tạo sự gắn bó trong Công ty như một mái nhà chung. 

- Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm tới công tác giúp đỡ người nghèo, tại nạn rủi ro, trẻ em cơ nhỡ tàn tật …. với tinh thần lá lành đùm lá rách. 

Hãy gọi cho chúng tôi
093 886 0003